Vedtægter for Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO), august 2014

§ 1.   

LKO er oprettet i henhold til Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel. Foreningen dækker lokalområdet Kalvehave, Gl. Kalvehave, Langebæk, Langebæk Stationsby, Viemose, Balle, Tærø, Langø og Lindholm. Der kræves ikke særligt medlemskab, foreningens generalforsamlinger, borgermøder og arrangementer er åbne for alle interesserede


§ 2.

Foreningens navn er Lokalrådet for Kalvehave og Omegn. LKOs opgave er at være et forum for initiativ, dialog, samarbejde og koordinering borgerne imellem og mellem borgerne og kommunen om lokale spørgsmål.

Formålet er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og sørge for at få medindflydelse i anliggender, der vedrører lokalsamfundet.


§ 3.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.


§ 4.   

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har alle borgere over 18 år, som har bopæl eller fast ejendom i lokalområdet.

Samme stemmeret og valgbarhed har max. en repræsentant fra hver enkelt organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokal-området.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt.

Dog skal en repræsentant fra en organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet forelægge sin fuldmagt for dirigenten for at opnå stemmeret og valgbarhed.

           

§ 5.   

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges i lige årstal og 2 medlemmer vælges i ulige årstal. Suppleanter vælges hvert år. Der vælges tillige en revisor + 1 suppleant.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed jf. §4 ophører medlemskabet af bestyrelsen.


§ 6.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.


§ 7.

Foreningen hæfter alene med sin formue.


§ 8.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. En tredjedel af de fremmødte kan begære skriftlig afstemning.


§ 9.   

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis, på hjemmesiden og ved udsendelse pr. mail efter LKOs mailliste. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent, referent + 2 stemmetællere.

2.   Formandens beretning.

3.   Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.   Indkomne forslag.

5.   Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.

6.   Valg af revisor og en suppleant.

7.   Status for den lokale udviklingsplan  LUP

8.   Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet, herunder ændringsforslag til den lokale udviklingsplan LUP, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver borger jf. § 1 kan fremsætte forslag.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Referatet af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen. Referatet og oplysning om bestyrelsens konstituering udsendes på hjemmesiden og til borgere, der er tilmeldt maillisten senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

         

§ 10. 

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller bestyrelsen. På begæring af en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne eller hvis mindst 25 personer, som opfylder valgbarhedskriterierne i §4, skriftligt har anmodet herom med angivelse af årsag, skal formanden indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsler som for ordinær generalforsamling.

     

§ 12. 

Bestyrelsen afholder - ud over generalforsamlingen - et dialogmøde om året efter nærdemokratimodellens retningslinier. Øvrige offent-lige møder afholdes efter behov. Møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelsen sker ved opslag på LKO’s hjemmeside, ved udsendelse af dagsorden til borgere, der er tilmeldt maillisten.Vedtaget på den ordinære generalforsamling 26.4.2017 og den ekstraordinære generalforsamling 26.4.2017.

         

Kalvehave, den 26.4.2017


På bestyrelsens vegne Thomas Finke, formand

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSESARBEJDET

i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO)KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

 

§ 1. 

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling – eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – afholder bestyrelsen konstituerende møde.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Suppleant kan indtræde som fuldgyldigt medlem i stedet for et valgt medlem, såfremt formanden godtgør, at medlemmet er i varigt forfald. 


Bestyrelsen afholder herefter møder, når et medlem af bestyrelsen begærer behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes pr. mail til formanden med en redegørelse for baggrunden af det stillede forslag.

 

Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde.

 


INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER

 

§ 2.   

Møderne indkaldes pr. mail af formanden med længst muligt varsel. Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen for mødet samt eventuelt skriftligt materiale til brug for behandlingen af sagerne.

 


BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

 

§ 3. 

Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Den Gule Stald eller andet sted efter nærmere aftale.

 

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 ud af 5 medlemmer er til stede.

 

Bestyrelsesmedlemmerne – og andre tilstedeværende – har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.


 

REFERAT

 

§ 4.   

Formanden drager omsorg for, at der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal fremgå:

 

1.   Hvem er referent

2.   Hvem har deltaget i mødet

3.   Dagsorden med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført   protokollen.

4.   Dato for næste møde

 

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt – senest 8 dage – efter mødets afholdelse.

 

Referatet godkendes ved bestyrelsesmedlemmernes accept og underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


Formanden skal drage omsorg for, at alle årets mødereferater er til stede på ethvert bestyrelsesmøde.LKOs LEDELSE.

 

§ 5.   

forestår LKOs ledelse og skal sørge for foreningens organisation. Der kan nedsættes udvalg hvis retningslinjer godkendes af LKOs bestyrelse.

 

Det enkelte medlem af bestyrelsen kan fordre alle relevante oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af deres opgaver i indeværende år, herunder eftersyn af regnskabet.

 

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold er af usædvanlig størrelse.

 

Aftaler med medvirkende i arrangementerne der indebærer kontraktindgåelse på beløb, der overstiger kr. 2.000 fremsendes af formanden til bestyrelsen.  Kontrakter, der overstiger kr. 2.000 skal godkendes af bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i § 3.


 

ÅRSREGNSKAB

 

§ 6.   

Udkast til årsregnskab udarbejdes af kassereren og forelægges revisoren så betids, at årsregnskabet kan udleveres til bestyrelsen senest den 31 januar.

 

På første bestyrelsesmøde herefter godkender  bestyrelsen indstilling til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab. Endvidere fremlægges og godkendes årets budget.

 

§ 7.   

Revisoren kan deltage i det møde, hvori bestyrelsen behandler årsregnskabet og skal udtale sig om, hvorvidt regnskabet indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af årsregnskabet.GENERALFORSAMLING 


§8

Afholdelse af generalforsamling planlægges på et bestyrelsesmøde senest 6 uger før og på dette møde behandler bestyrelsen formandens beretning. Beretningen skal følge perioden fra generalforsamling til generalforsamling.

Beslutninger foretaget på generalforsamlinger kan ikke efterfølgende tilsidesættes af bestyrelsen. 
Godkendt på bestyrelsesmøde den 7.1.2016,


Copyright 2015 - Lokalrådet for Kalvehave og Omegn